Leveringsvoorwaarden in-company trainingen Edu-Act

Artikel 1 Algemeen

1.1.  Al onze aanbiedingen overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2.  Onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan, onverminderd het bepaalde in artikel 6231 lid c BW, ieder recht) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten behalve deze, diens vertegenwoordigster(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3.  De door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1  Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2  Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen plannen of andere bescheiden blijven deze te allen tijde ons eigendom. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd worden.

2.3  Toezending van aanbiedingen en/of andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door ons onmiddellijk aan de opdrachtgever ter kennis gebracht.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1  Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk of per mail hebben aanvaard, dan wel hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daarentegen onmiddellijk schriftelijk (per mail) geprotesteerd heeft.

3.2  Een aanbieding zal een zo nauwkeurig en volledig mogelijke opsomming bevatten van alle te verrichten werkzaamheden en respectievelijk te leveren diensten. De geldigheidsduur is 30 dagen, tenzij anders in de offerte is aangegeven. Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen kunnen slechts schriftelijk (per mail) tot stand komen.

3.3  Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.

3.4  Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5  Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen wordt voldaan.

3.6  Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de opdrachtgever, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3.7  Eventuele bijkomende kosten voor extra werkzaamheden en/of door ons in te schakelen specialisten zoals extra deskresearch, administratieve werkzaamheden voor het samenstellen van rapportages, oefenmateriaal, syllabi, etc., kunnen na – zo mogelijk in overleg met de opdrachtgever, op basis van uurtarief vermeld in de offerte, in rekening worden gebracht en zo nodig worden verrekend.

3.8  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het gebruik van licht, geluid, audiovisuele en andere technische middelen, alsmede standaard cursusmateriaal niet in de prijs begrepen.

Artikel 4 Tarieven

4.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: exclusief reis- en verblijfkosten, invoerrechten,andere belastingen, heffingen en rechten en vermeld in euro’s.

4.2. Edu-Act heeft een BTW vrijstelling (CRKBO)

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht onverhoopt mocht blijken dat door factoren die buiten onze verantwoordelijkheid liggen en/of thans nog onbekende feiten de kostenraming zal worden overschreden, zullen wij zo spoedig mogelijk nader overleg plegen met de opdrachtgever om tot een eventuele herziening van de kostenraming of van onze werkzaamheden te komen.

Artikel 5. Annulering en verschuiving van opdrachten

5.1 In geval van annulering door de opdrachtgever zal, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst, in elk geval in rekening worden gebracht: Bij annulering tot 4 weken, voorafgaand aan de dag van uitvoering : niets

Bij annulering van 4 tot 2 weken voor de dag van uitvoering Bij annulering van 2 tot 1 week voor de dag van uitvoering Bij annulering van 1 week voor de dag van uitvoering: 50% : 75% : 100%

5.2 Ook bij verschuiving van opdrachten naar een ander tijdstip of datum geldt deze annuleringsregeling tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1  De duur van de aan ons te verlenen opdracht wordt op basis van vooraf gekregen projectinformatie in aanbieding van onze diensten vermeld. Wij gaan daarbij uit van de te verwachten kwaliteit van de door de opdrachtgever toe te leveren gegevens, alsmede van de per opdracht vooraf nader aan te geven inzet van tijd en werkzaamheden van de zijde van de opdrachtgever en/of diens gemachtigde(n), bij gebreke hiervan wordt gehandeld conform het gestelde in artikel 3 lid 7

6.2  Aan de eerste, globale inventarisatie ten behoeve van een offerte zijn geen kosten verbonden, mits dit onderzoek binnen 2 uur kan worden afgerond.

6.3  Onderzoek dat langere tijd vergt zal tevoren worden begroot en in een offerte worden vermeld.

Artikel 7. Dienstverlening

7.1 De term dienst verlening omvat het ter beschikking stellen door ons van gekwalificeerde medewerkers, docenten/trainers, trainingsacteurs, co-trainers en voortaan te noemen trainingsondersteuners (TO) aan de opdrachtgever gedurende een bepaalde periode en tegen een overeengekomen tarief per dagdeel op een door de opdrachtgever te bepalen plaats, onder andere ten behoeve van het ondersteunen en uitvoeren van trainingen en leeradvieswerk en werving- en selectieprocedures, ontwikkelen en uitvoeren van theatrale educatieve middelen, en andere theatrale werkzaamheden.

7.2  De minimale duur van een opdracht is een dagdeel, bestaande uit 4 aaneengesloten uren, tenzij anders is overeengekomen. In een dagdeel inbegrepen is een voorbereiding van maximaal 90 minuten. Extra voorbereiding kan worden gefactureerd indien met de opdrachtgever overeengekomen.

7.3  Wij zullen ervoor zorgdragen dat de betreffende TO gekwalificeerd zijn in overeenstemming met de soort en de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden.

7.4  Wij zullen ervoor zorgdragen dat de betreffende TO beschikbaar zijn op de plaatsen

gedurende de tijd als is overeengekomen met de opdrachtgever, behoudens (incidentele) afwezigheid wegens dringende redenen, zoals: plotselinge ziekte van de TO of diens partner, bevalling van de TO of diens partner, plotseling overlijden van een gezins- of familielid.

7.5  De opdracht zal worden uitgevoerd door ter zake kundige TO. Mochten wij door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt zijn voor of tijdens opdrachtuitvoering wijzigingen aan te brengen in de projectbemensing dan zullen wij dit, indien redelijkerwijs mogelijk, doen na overleg met de opdrachtgever.

7.6  Indien daartoe aanleiding bestaat, zulks ter gezamenlijke beoordeling van beide partijen, zullen wij een of meerdere leden van de beschikking gestelde TO vervangen door voor de opdrachtgever aanvaardbare andere medewerk(st)er. Edu-Act garandeert gelijkwaardige kwaliteit.

7.7  De opdrachtgever zal ons steeds tijdig alle TO inlichtingen verschaffen die wij noodzakelijk of nuttig achten om de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. Tevens zal de opdrachtgever aan ons toegang verlenen gedurende de overeengekomen werktijden tot de ruimte en apparatuur die wij nodig hebben voor de adequate uitvoering van de overeengekomen.

7.8  Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waaronder het daartoe instrueren van door ons in te zetten TO .Wij zullen zodanig gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

7.9  Na afloop van een training/project zal een evaluatiegesprek plaatsvinden.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Voor ons zal onder meer sprake zijn van overmacht indien blijkt dat een in te zetten TO minder dan 24 uur voor het begin van de opdracht zijn verplichtingen niet nakomt of verhinderd is. Indien de overmacht naar verwachting van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Te denken valt aan storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen, uitzonderlijke onvoorziene weersomstandigheden, stakingen etc. die hinder opleveren voor medewerkers, trainingsacteurs, co-trainers en docenten/trainers van Edu-Act om op tijd bij de opdrachtgever te zijn.

8.2  Blijvende overmacht zal leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Ingeval van blijvende overmacht volgt ontbinding van de overeenkomst, zonder dat een van de partijen tot vergoeding van enige schade is gehouden.

8.3  De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarna onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1  Alle spelsituaties, sketches, rapporten, tekeningen, cases, ontwerpen, schetsen, beeld- en geluidsmateriaal, en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst wordt vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom. Voor eigen gebruik geldt dat expliciet schriftelijke toestemming nodig is.

9.2  Cursus en opleidingsmateriaal – in de ruimste zin des woord- gedurende de opdracht ontwikkeld is eigendom van Edu-Act

9.3  Opdrachtgever garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van de door opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden en vrijwaart ons van eventuele aanspraken terzake van derden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1  Opdrachtnemer aanvaardt slechts op de volgende wijze aansprakelijk voor de schade die een gevolg is van een tekortkoming in de naleving van haar verbintenis:

  1. in het geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer, van haar bestuurders dan

    wel (leidinggevende) ondergeschikten en ter beschikking gesteld personeel is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

  2. In het geval van een niet aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming (overmacht) is opdrachtnemer niet aansprakelijk;

  3. In de overige gevallen aanvaardt opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid in het geval de aansprakelijkheid door haar verzekering is gedekt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Wij sluiten een adequate WA-verzekering af voor onszelf en voor de door ons in te zetten docenten en trainingsacteurs. Iedere vergoeding wegens eventuele aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering.

  4. In de overige gevallen waarin aansprakelijkheid niet door de verzekering is gedekt, aanvaardt opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid tot het factuurbedrag met eenmaximum van € 4.500,-. De som van de bedragen waartoe opdrachtnemer aansprakelijkheid aanvaardt indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat conform sub 10c en de in de vorige zin genoemde gevallen zal nimmer meerbedragen dan € 4.500,-.

10.2  Wij staan er jegens opdrachtgever voor in dat met betrekking tot alle door ons ten behoeve van opdrachtgever ingezette personen tijdig aan de verplichtingen met betrekking tot de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen wordt voldaan. Wij vrijwaren opdrachtgever volledig voor alle schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van eventuele aanspraken op dit gebied van de Belastingdienst, de Uitvoeringsinstanties of derden.

Artikel 11. Concurrentie door trainingsondersteuners

11.1  Onze medewerkers, trainingsacteurs, co-trainers en docenten/trainers zijn allen gebonden aan een beding van non-concurrentie.

11.2  Het is de opdrachtgever, mede gelet op 11.1 verboden om –behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming- tijdens of na afloop van deze overeenkomsten, op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van een of meerdere TO, waarvan de opdrachtgever weet, of redelijkerwijs kan weten dat die in onze dienst is / zijn (geweest) of op enigerwijze door ons ingezet wordt.

11.3  Handelt de opdrachtgever in strijd met één of meerdere bepalingen van dit artikel, danverbeurt deze een direct opeisbare boete van € 4.500,- voor elke dag dat hij in overtreding is. Dit laat onverlet dat wij de volledige schade kunnen verhalen op zowel de opdrachtgever, als de TO.

11.4  De opdrachtgever verbindt zich om, indien de TO zich tot hem wendt met visitekaartjes, reclamemateriaal (niet van Edu-Act), of op enige andere wijze tracht reclame te maken voor zichzelf of andere, dit direct aan ons te melden.

Artikel 12. Klachten

12.1  Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk (per mail) of telefonisch hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

12.2  Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk (per mail) of telefonisch te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum.

12.3  Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijke de factuur, te hebben goedgekeurd. Daarna worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.

12.4  Slechts indien en voor zover de klacht gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever op, tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

Artikel 13. Betaling

13.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden zonder enige korting middels storting op onze bankrekening binnen 21 dagen factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

13.2  Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever rente en kosten op grond van artikel 14 verschuldigd. Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van deze rente en eventuele kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

13.3  De overeenkomst met de opdrachtgever wordt zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring ontbonden op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Ook behouden wij ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 14. Rente en kosten

14.1  Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%.

14.2  Alle te maken gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietariefte boven gaan, met een minimum van € 45,-.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Geschillen

16.1  Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering. Zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen.

16.2  Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door mediation te laten beslechten. In welk geval wij de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De opdrachtgever heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

© Edu-Act 2019